Reparació de la façana posterior d'un edifici entre mitgeres al carrer Daoiz i Velarde, Barcelona

Aquesta edificació entre mitgeres presentava als balcons de la façana posterior processos de carbonatació del formigó, corrosió de les armadures i zones molt deteriorades (esquerdes, escrostonaments…) que va comportar el seu despreniment i caiguda parcial. La intervenció de reparació va requerir l’enderrocament de les lloses existents i la construcció d'altres noves de formigó armat. Es va aprofitar per corregir algunes mancances rellevants a l’estructura de l’edifici com la falta de lligam entre lloses de balcó i forjats d’habitatges. Aquest aspecte es va esmenar incorporant uns corrugats d´acer que, com a tirants, lligaven ambdós elements constructius i dotaven al conjunt del corresponent monolitisme.