Reparació de façanes de dos edificis plurifamiliars aïllats a l'Urbanización Bellresguard, El Masnou, Barcelona

Aquests dos edificis pertanyen a un conjunt residencial de blocs aïllats amb diferents espais d’ús comunitari entre ells (piscina, jardins, zones de joc...). Pel que fa a les façanes, es tracta de construccions d’estructura de pilars i jàsseres vistes de formigó armat amb murs de maó ceràmic pintat. L’estudi previ va determinar, entre altres aspectes, una important porositat del formigó en els elements exteriors vistos, insuficient recobriment d’armadures i l’existència de nombroses fissures de diferent naturalesa. La reparació de lesions i deficiències va comportar el sanejament i la neteja de zones de formigó esquerdades, així com la de certs trams d’armadures on es van detectar processos de corrosió. Puntualment es va procedir al reforç, d'algunes jàssenes vistes, mitjançant pletines metàl·liques cargolades, d’algunes jàssenes vistes. A l'estructura vista (pilars i jàssenes) es va aplicar, en fase final d’obra, un revestiment anticarbonatació per tal de garantir la seva durabilitat. Pel que fa els elements de maó ceràmic es va retirar la pintura existent, altament deteriorada, i es va aplicar una nova. Així mateix, es va aprofitar per realitzar algunes intervencions a la planta baixa soterrani on s’ubica l’aparcament, on les filtracions i deteriorament d’algunes zones de forjat es van acreditar com a generalitzades.